Please do not post a support request without first reading and following the advice in https://retropie.org.uk/forum/topic/3/read-this-first

Luận văn quản trị Dự án khái niệm về Công trình đầu tư • Luận Văn Việt san sớt có bạn những khó khăn chung về quản trị Dự án trong luận văn quản trị kinh doanh. Trong trường hợp bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo nhà sản xuất nhận khiến cho luận văn thạc sĩ của Luận Văn Việt nhé.
  alt text
  Đọc thêm : thuê làm đồ án tốt nghiệp
  Khái niệm đầu tư

  Theo Luật đầu tư được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 thì: ”Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

  Theo quan điểm của chủ đầu tư: Đầu tư là hoạt động bỏ vốn kinh doanh, để từ đó thu được số vốn lớn hơn số vốn đã bỏ ra, thông qua lợi nhuận. Theo quan điểm xã hội: Đầu tư là hoạt động bỏ vốn phát triển, để từ đó thu được hiệu quả kinh tế xã hội, vì mục tiêu phát triển quốc gia.

  Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ nhận làm luận văn thạc sĩ của Luận Văn Việt nhé.
  alt text
  Đọc thêm : Hướng dẫn làm luận văn thạc sĩ tài chính doanh nghiệp
  Khái niệm dự án đầu tư

  Theo Luật xây dựng được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 thì: ”Dự án đầu tư xây dựng công trình là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo những công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong một thời hạn nhất định”. Dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở. Khi đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư xây dựng công trình phải lập dự án để xem xét, đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội của dự án. Dự án đầu tư xây dựng công trình phải đảm bảo các yêu cầu chủ yếu sau đây:

  • Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch xây dựng.

  • Có phương án thiết kế và phương án công nghệ phù hợp.

  • An toàn trong xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng công trình, an toàn phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường.

  • Đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.


 • Global Moderator

  you could do this with overscan but you'd end up with scaling artefacts. i would instead be tempted to do it via retroarch, which should scale better, but it depends on how much the size difference there is as you might end up with emulationstation, etc, looking weird/being unusable.

  i mean, if it's a cardboard bezel, can't just you cut a larger hole ? :)


 • Global Moderator

  Emulationstation accepts the --screensize <width> <height> parameters so it might work to start it in a viewport without mocking with the overscan bands on the display. This, in combination with the RetroArch viewport settings, might enable you to run everything in a custom viewport.
  Of course, you might have trouble with console script (i.e RetroPie Setup or any other scripts) and with non-Libretro emulators.

  EDIT: you might need to also add --screenoffset <offsetX> <offsetY> in addition to --screensize to position the viewport.


Log in to reply
 

Contributions to the project are always appreciated, so if you would like to support us with a donation you can do so here.

Hosting provided by Mythic-Beasts. See the Hosting Information page for more information.